Satış Sözleşmesi

TUR SÖZLEŞMESİ

1) TARAFLAR:

1.PAKET TUR DÜZENLEYİCİSİ (BUNDAN SONRA ACENTE OLARAK ANILACAKTIR):

O2 Travel Turizm 9924 sayılı Türsab A grubu Acentesi

OKSİJEN GEZİ TUR SPOR TURİZM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ

ADRES : Kükürtlü Mah. Kükürtlü Cad. Gözde Apt. No:34/A Osmangazi/BURSA

İLETİŞİM BİLGİLERİ : 0850 888 80 08 /   [email protected]

VD: Çekirge VDN: 6380314783

1.2. TÜKETİCİ

-AD/SOYAD:
-T.C. KİMLİK NO:
-ADRESİ:
-İLETİŞİM BİLGİLERİ:

1.3.KATILIMCI

İş bu sözleşme hükümleri,6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği düzenlemeleri doğrultusunda, ticari ve mesleki olmayan amaçla hareket eden gerçek ve tüzel kişi tüketici ve adına veya lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen katılımcı bakımından geçerlidir.Tüketici, adına taraf olduğu ,temsil ve ilzam ettiğini kişilere , ilgili yasal mevzuat kapsamında yapılan ön bilgilendirme ile broşür içerikleri ile ilgili bilgi vermekle yükümlü ve sorumludur. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen tüketici bundan sorumlu olup Acente’nin bu nedenle sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu doğrultuda tüketiciye verilen bilgiler ve  broşür içerikleri onunla birlikte tura katılacak olan Katılımcı’ya verilmiş sayılır.

 

1.4. Tüketici, kendisinin ve Katılımcıların bilgilerinin doğru ve eksiksiz  olarak verilmesi ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Kimlik ve iletişim bilgilerinin hatalı bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek her

türlü neticelerden (Örn: Havayolu cezası, vb.) Tüketici sorumludur.

1.5. Tüketici sözleşmede belirtilen irtibat bilgilerinden kendisine ve katılımcıya ulaşılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

2) KONUSU:

İşbu sözleşmenin konusu; TÜKETİCİ ’nin ve ACENTE’nin adres ve bilgilerini; broşürde bilgileri yer alan hizmetin şekli , bedeli ve ifası ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3) PAKET TURUN İSMİ, SÜRESİ ve NİTELİKLERİ:

3.1. TUR İSMİ:

3.2. SÜRESİ:

Hareket Tarihi :

Hareket Saati  :

Dönüş Tarihi    :

Dönüş Saati     :

Turun süresi    :

Paket turun başlangıç yeri ve bitiş yeri ekli tur çizelgesinde belirtilmiştir. Bu çizelge sözleşmenin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

4) SÖZLEŞME BEDELİ

4.1. Sözleşme bedeli,............ TL .dir. Tur programında ücrete dahil olan tüm hizmetler ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, bunların dışındaki turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir.

 4.2. Acente, tüm vergi, harçlar ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan ödemeler ve ücretler vb durumlarla  ilgili fiyat değişikliklerini Tüketiciye yansıtacaktır.

4.3. Fiyat değişikliği ve nedenleri tur tarihinden ……gün önce Tüketici’ye bildirilir. 

4.4.Acente’nin  fiyat değişikliği yaptığı tarihten önce rezervasyon yapılan ancak fiyat değişikliği tarihine kadar bedeli ödenmeyen turlar için Acente’nin belirlediği güncel fiyatlar geçerli olacaktır. Tüketici rezervasyonu bulunduğunu ileri sürerek belirlenen güncel fiyattan indirim  talep edemez.

 4.5. Tüketicinin tur bedelini Kredi kartı ile ödemesi/ödemek istemesi halinde ödemenin yapılamamasından Acente sorumlu tutulamaz.Tüketici kredi kart sözleşmesi imzalanan banka ile muhatap olacaktır.

4.6 Tüketici, ödemede temerrüde düştüğü takdirde geciken her gün için sözleşme bedelinin …………….. oranında gecikme faizi ödemeyi , taksitli tur satışlarında ise,  üst üste iki taksiti ödemede temerrüde düşmesi halinde kalan taksitlerin tamamının muaccel hale geleceğini kabul ve beyan eder.

4.7 Tüketici, gidilecek ülkelerin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken vergi, resim, harç ve benzeri kamusal ödemeler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat artışlarını Acente’ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici, bu ödemeleri veya  artışları gerekçe göstererek sözleşmeyi feshedemeyeceği gibi para iadesi de talep edemez.

5-) TANITIM BROŞÜRÜ:

Sözleşmeye ekli broşürün, sözleşme yapılmadan önce Tüketiciye incelenmek üzere verildiğini Tüketici kabul ve beyan eder.
 

6-) ÖDEME PLANI ve ŞEKLİ:

6.1. Rezervasyon yapıldığı tarihte rezervasyon bedelinin ………… ‘u peşin olarak ödenir. Kalan tutar (Erken Rezervasyon dönemi hariç) ………………….. tarihinde ödenecektir.

6.2. Erken rezervasyonlarda, rezervasyon tarihini takip eden en geç………….gün içerisinde rezervasyon bedelinin tamamı ödenir. Ayrıca Acente gerekli gördüğü takdirde erken rezervasyon tarihlerini değiştirme hakkına sahiptir.

6.3  Konaklama yapılacak turlarda Tüketici, tur tarihinden 30 gün öncesinde tur bedelinin tamamını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

7-) GENEL HÜKÜMLER:

7.1. Turların düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı Tüketici’ye bildirilmiştir.

7.2 Acente, paket turun düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısına ulaşılamaması halinde her zaman, diğer hallerde (mücbir sebep hali saklı kalmak kaydıyla ) tur tarihinden 12 saat öncesine kadar turu iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda Tüketici tarafından yapılmış olan ödemeler kesinti yapılmaksızın iade edilir. İptal halinde Tüketici’nin tazminat hakkı yoktur. 

7.3. Acente ,Tüketici’ye paket tur hizmeti başlamadan önce kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalaması hususunda tavsiyede bulunur.

8-) MÜCBİR SEBEP HALLERİ:

8.1. Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, kaza hali, doğal afet, kar yağışı vb haller ile Acentenin ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin ve kusurunun olmadığı haller Acente için mücbir sebep sayılır.

Bu haller; 
a) Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya salgın hastalıklar ile nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve olaylar ile olağanüstü haller.
b) Türkiye’de, sınır komşularında veya paket tur kapsamında gidilecek ülke/şehirlerde, sınır kapılarında ve /veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller.

8.2. Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde Acente sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

8.3 Tüketicinin paket tur sözleşmesinin hükümlerinden herhangi birini yerine getirmesine engel olacak derecedeki ağır kaza, tedavi gerektiren ağır hastalık, ölüm halleri resmi kurumlardan alınacak geçerli belge ile ispat edildiği takdirde TÜKETİCİ için mücbir sebep hali kabul edilir.

 9-) SÖZLEŞME DEVRİ:

9.1. TÜKETİCİ, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az yedi gün önce Acente’ye yazılı olarak bildirimde bulunarak sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek olan üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu halde ; Tüketici, sözleşmeyi devralan kişi veya kişileri paket tur şatları ve ödeme koşulları ile ilgili bilgilendirmekle yükümlüdür.

9.2 Sözleşme ve ilgili mevzuat gereği Tüketici’ye düşen yükümlülüklerin sözleşmeyi devralan tarafından yerine getirilmemesi, eksik ifası vb hallerde Acente bu yükümlülüğün ifasını Tüketici’den talep edebileceği gibi sözleşmeyi haklı nedenle feshederek zararının tazminini de talep edebilir.

9.3. Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, Acente’ye  karşı sözleşme bedelinin tamamından ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludur.

10-) SÖZLEŞMEDEN DÖNME, SÖZLEŞMENİN İPTALİ İLE FESİH ŞARTLARI ve SONUÇLARI:

10.1. Paket turun başlamasından önce sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde Tüketici bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediği takdirde bunu …….. gün içerisinde Acente’ye yazılı olarak bildirmek zorundadır.

10.2. Tüketici sözleşmenin esaslı unsurlarındaki değişikliği kabul etmediği takdirde ilgili mevzuat gereği kendisine tanınan seçimlik haklarından birini kullanabilir.

10.3. Tüketici’nin, haklı bir sebebin varlığı halinde Acente’ye yazılı olarak bildirmek kaydıyla sözleşmeyi fesih hakkı bulunmaktadır. Bu feshin paket turun başlamasından en az 30 gün önce bildirilmesi halinde; ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ve tüketici adına üçüncü kişilere ödenen bedel ve masraflar hariç olmak üzere, tüketici tarafından  ödenen bedel  iade edilir. Ancak Tüketici tarafından yapılan fesih bildirimi turun başlamasına 30 günden az 15 günden fazla süre kala yapılmıssa;  Tüketici tarafından ödenen bedelin vergi ve harçlar ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ve tüketici adına üçüncü kişilere ödenen bedel ve masraflar hariç olmak üzere ödenen bedelden kalan miktarın  %30 ’u iade edilir. 15 günden daha az bir süre kala bildirimde bulunulan hallerde Tüketici tarafından ödenen bedel hiçbir şekilde iade edilmez .

10.4 Tüketicinin gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya sözleşmede belirtilen mücbir sebep nedenleri ile paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala, yazılı fesih bildiriminde bulunması halinde ödenmesi zorunlu vergi, harç vb. yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile 3. Kişilere ödenen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın tüketicinin ödemiş olduğu bedel Tüketiciye iade edilir.

10.5. Günübirlik turlarda, tur tarihinden 7 gün öncesine kadar, konaklamalı turlarda ise sözleşmede belirtilen son ödeme tarihine kadar Tüketici tarafından ödeme yapılmaması halinde Acente sözleşmeyi haklı nedenle feshedebilir. Bu durumda Tüketici Acente’den herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

10.6. Uçakla ulaşım sağlanacak turlarda Tüketici sözleşmeyi feshedemez, Acente’den para iadesi talep edemez, tarih veya tur değişikliği yaptıramaz. Tüketici bu hükmü kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt etmiştir.

10.7. İptal sigortası tur tarihinden 168 saat öncesine kadar yapılacak olan iptaller için geçerlidir.

10.8. Erken rezervasyon fırsatından yararlanan Tüketiciler için iptal sigortası yaptırılmadığı takdirde, iptal ve iade işlemi yapılamaz.

11-) SORUMLULUKTAN KURTULUŞ KARİNESİ:

11.1. Acente, sözleşmeye aykırılığın aşağıdaki hallerden kaynaklanması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz:

a) TÜKETİCİNİN kusurunun bulunması.

b) Sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması.

c) Sözleşmenin 8. maddesinde düzenlenen mücbir sebep hallerinden birinin bulunması.

d) Acente’nin, gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi.

e) Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmiş olması.

12) DİĞER HÜKÜMLER:

12.1. Çocuk indirimleri, çocukların ebeveynleri ile aynı odada 3. ve 4. kişi olarak kalmaları halinde uygulanır.

12.2. Otel konaklamalarında 0-6 yaş çocuklara ayrı yatak verilmez.

12.3. Ulaşım araçlarında 2 yasını doldurmuş çocuklar için koltuk zorunluluğu bulunduğundan, bu çocuklar ücrete tabidir.

12.4. Acentenin , kişi sayısına göre turda kullanılacak araçta değişiklik yapma hakkı saklıdır.

12.5. Ulaşım dahil turlarda rezervasyon sırasında koltuk numarası verilmez. Koltuk numarası araç kalkışı esnasında araç içerisinde bulunan görevli rehberden öğrenilir.

12.6 Rezervasyon sahipleri, yanlarında bulunan eşyaları tur müddetince takip ve kontrol etme yükümlülüğünde olup, kayıp/çalıntı/zayi vb olan eşyalardan Acente sorumlu tutulamaz.

12.7. Acente, Tüketici’nin onayı aranmaksızın gerek turdan önce gerekse tur esnasında tur programında, konaklama tesislerinde ve ulaşım araçlarında her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu durumda Tüketici’nin sözleşmeyi iptal etme veya tazminat talep etme hakkı yoktur. Bu hüküm Tüketici tarafından kayıtsız şartsız kabul edilmiştir.

12.8. Havayolu ile ulaşımlarda, havayolu şirketinden kaynaklanan sebeplerle uçuş saatinin, uçuş yönünün veya uçak tipinin değişebileceği hususunda sözleşme sırasında özel uyarı ve bilgilendirme yapılmış olup, bu rezervasyon sahibi tarafından peşinen kabul edilmiştir. 

12.9 Uçak ile yapılacak ulaşımlardaki transfer hizmeti; uçak + transfer paketi şeklinde olduğundan sadece misafirlerin Acenteden almış oldukları uçaklı ulaşım paketleri için  geçerlidir. Misafirin münferit olarak uçak bileti alması, uçağını değiştirmesi, otelden erken çıkış yapması v.b  durumlarda Acente tarafından  transfer hizmeti verilmeyecektir.

 12.10. Konaklamalı turlarda oda blokajını tesis yapar. Odalara giriş saat …………… te ve çıkış saat ………….. ’dedir.

12.11. Tüketici, tur programında belirtilen konaklama şekli ve hizmetlerin dışında kalan her türlü ekstra hizmetin bedelini otelden çıkış sırasında peşin olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu ödemelerin Acente tarafından yapılması halinde , Acente yaptığı ödemeyi Tüketici’den talep edecektir.

12.12. Tüketici, tesis tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ücretsiz veya indirimli konaklayacak çocukların rezervasyon sırasında beyan edilen özelliklerinin (yaş vb gibi) doğru olmadığının anlaşılması ve bu nedenle ücrete tabi tutulması halinde, bu çocuklar için belirlenecek ücreti ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu ödemelerin Acente tarafından yapılması halinde , Acente yaptığı ödemeyi Tüketici’den talep hakkına sahiptir.

12.13. Tur kalkış saati Acente tarafından belirlenir ve rezervasyon sahibi saat ile ilgili sms yolu ile bilgilendirilir.

12.14. Tur rehberi, gerekli gördüğü takdirde tur programının seyrinde değişiklik yapabilir. Tüketici bu değişikliğe kayıtsız şartsız uymayı kabul ve taahhüt eder.

12.15. Ulaşım araçlarında ve tesiste evcil hayvan kabul edilmez.

12.16. Tüketici, başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk ederse, turu terk ettiğini derhal Acente yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır.  Tüketicinin turu terk ettiğini bildirmemesi ya da Acente veya Otelin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle turun terk edilmesi halinde Tüketici hizmeti alıp kullanmış sayılır. Bu durumda Tüketici, Acente ya da Otelden hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

12.17. Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili oluşabilecek haklarını ortadan kaldırır.

12.18. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu tura katılan tüketici (-ler) ile kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici (-ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu durumda, geziye katılan Tüketicilerin sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle Acente aleyhine herhangi bir hak veya talepte bulunması  ve Acentenin bu nedenle bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde Acente sözleşmede imzası bulunan Tüketicilere, ödemiş olduğu miktarı rücu etme hakkına sahiptir.

12.19. Seyahat sigorta güvencesi paketi ücretleri rezervasyon sahiplerine aittir. Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acentenin bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 12.20. Tüketici, telefon üzerinden yapılan görüşmelerde sesli onay verdiğinde sözleşmenin kurulacağını kabul ve beyan eder.

12.21. Acentenin sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır. Bu konuda Acentenin tutanak ve kayıtları delil olarak dikkate alınacaktır. İş bu hüküm delil anlaşması niteliğindedir.

12.22. Acente yetkilileri, Tüketici’nin uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu tespit ederse Tüketici veya katılımcıları tur programına almayabilir, tur başladıktan sonra uygunsuz davranışlarda bulunulması halinde ise bu Tüketici veya katılımcıları turdan çıkarabilir. Bu durumda Tüketici,  Acente’ye karşı herhangi bir talep veya tazminat hakkı bulunmadığını kabul ve beyan eder.

12.23. Acente tüketicinin data bilgilerini alma ve daha sonrasında Tüketici’yi sms ile bilgilendirme hakkına sahiptir.

12.24. 12 punto olarak düzenlenen işbu sözleşme, Tüketici ve Acente ile birlikte düzenlenmiş, son hali Tüketici tarafından okunup, kabul edilmiş , onaylanmış ve bir nüshası Tüketici’ye tüm ekleri ile birlikte yazılı / kalıcı veri saklayıcı vasıtasıyla teslim edilmiştir. Tüketici, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde iş bu sözleşme konusu paket tur kapsamında sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm bilgileri okuduğunu ve paket tur sözleşmesinin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığını ve bu konularda bilgilendirildiğini kabul beyan ve taahhüt eder. Tüketici, rezervasyon işlemlerinin  kendi yerine bir başkası tarafından yürütülmüş ve sözleşmenin imzalanmış olması halinde sözleşme koşullarının kendisi için de aynen geçerli olacağını kabul ve beyan eder.

Acente, Tüketici’yi paket tur ile ilgili ihtiyari sigorta yaptırtabileceği konusunda bilgilendirmiştir.

Tüketici, iş bu sözleşmenin imzalanması öncesinde aşağıdaki hususlar hakkında tarafına yazılı olarak bilgi verildiğini kabul ve taahhüt eder.

a) Seyahat acentesinin yerel temsilcisinin adı, adresi ve iletişim bilgilerinin ile bunların bulunmaması halinde tüketicinin zor durumda kaldığında başvurabileceği yerel irtibat noktasının adı, adresi ve iletişim bilgilerinin, yerel irtibat noktasının ve yerel temsilcinin bulunmaması durumunda Acente’nin en kısa sürede iletişim kurabileceği bilgileri,

b) Varsa ara durakların zamanı, yeri ve ulaştırma bağlantıları ile  bilgilendirme tarihinde belli olması halinde ulaşım aracının özellikleri,

c) Tüketici tarafından iptal masraflarını ya da kaza veya hastalık halinde ülkesine/şehrine geri gönderilme de dahil olmak üzere yardım masraflarını teminat altına alacak, isteğe bağlı bir sigorta sözleşmesi yapılmasıyla ilgili bilgiler.

Tüketiciye verilen broşür veya sözleşmede, belirtilen bilgilerin değişmemiş olması halinde yolculuk öncesinde tekrar bilgilendirilme yapılmayacaktır.

12.25. Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Bursa Mahkemesi ve İcra daireleri yetkilidir.

12.26. Tüketici, bu sözleşmeyi ve eklerini okuyup, anladığını, anlamadıkları konusunda Acente yetkilileri tarafından kendisine açıklama ve gerekli bilgilendirmenin yapıldığını, kendisince şüpheli ya da anlaşılmayan bir husus kalmadığını, serbest iradesine uygun olduğunu, bu nedenle kabul yönünde açıkladığı iradesi doğrultusunda sözleşmenin tanzim ve imza edildiğini beyan etmiştir.

12.27. Tüketiciye,  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; Yolculuk öncesi bilgilendirme yapılmış, sözleşme kurulmadan önce broşür verilmiş ve yukarıdaki şartlarla iş bu sözleşme düzenlenmiştir.

12.28. Taraflar iş bu sözleşmede belirtilen adres ve telefonların doğru olduğunu ve değişiklikleri yazılı olarak karşı tarafa bildirilmedikçe bu adreslere yapılan tebligatların kanunen geçerli kabul edileceğini kabul ve beyan ederler.

12.29. Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan iş bu Sözleşme taraf yetkililerince tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak okunmuş ve kabul edilmiştir..  …/…../…..

OKSİJEN GEZİ TUR SPOR

TURİZM ORG. HİZMETLERİ LTD.ŞTİ                                                   TÜKETİCİ İMZASI